รูปที่ 1: มูลค่าของ cryptocurrency เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, Index

รูปที่ 1: มูลค่าของ cryptocurrency เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, Index

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 6/11/2017

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ coinmarketcap และ coindesk

แสดงหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติม
Load More By กาเหว่า
Load More In